top of page

OUR ADVISORS

​GUO PEI 郭培

HUANG YING 黄英

CHRISTIAN LOUBOUTIN

QUINCY JONES

RICHARD MEIER

TAN DUN 谭盾

TAN YUANYUAN 谭元元

TIAN HAOJIANG 田浩江

VIVIENNE TAM 谭燕玉

TRISHA WILSON

bottom of page